Vedecké projekty

Projekt č. 1:
Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky

Žiadateľ: SEMBID,s.r.o.
Partner: LF UPJŠ Košice
Kód ITMS Projektu: 26220220143
Kód Výzvy: OPVaV-2009/2.2/05-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2. Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Trvanie projektu: 01. 03. 2011 do 31. 12. 2015
Zverejnenie „Zmluvy o poskytnutí NFP“: 9.2.2011, centrálny register zmlúv (www.crz.gov)


flag vyskum agentura

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov fondov EÚ.


 • Rámcová dohoda č. 01/2013 v PDF formáte.
 • Kúpna zmluva č. 25062013 v PDF formáte.
 • Dodanie protilátok a vývoj softvéru pre projekt: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky v PDF formáte.
 • Právne služby, štúdie a expertízy pre projekt: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky -
  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk v PDF formáte.
 • Zmluva o poskytnutí služieb KRD molecular technologies, s r.o. v PDF formáte.
 • Zmluva o poskytnutí služieb FUTEJ & Partners, s r.o. v PDF formáte.
 • Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP v PDF formáte.


delic


Projekt č. 2:
Centrum výskumu inovatívnych terapeutických postupov molekulárnej medicíny

Žiadateľ: SEMBID s.r.o.
Partner: LF UPJŠ Košice
Kód ITMS: 26220220163
Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie aktivít projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Prešov, Košice
Ciele projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti SEMBID, s.r.o. vedeckými aktivitami z oblasti nových terapeutických prístupov špecifických onkohermatologických ochorení
Hlavné aktivity:

 1. Výskum inovatívnej siRNA technológie využiteľnej v terapii špecifických hematoonkologických ochorení.
 2. Zriadenie a vedecký manažment spoločného výskumného centra pre oblasť molekulárnej medicíny.

Trvanie projektu: 01. 07. 2012 do 31. 12. 2014
Zverejnenie „Zmluvy o poskytnutí NFP“: 3.5.2012, centrálny register zmlúv (www.crz.gov)


flag vyskum agentura

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov fondov EÚ.


 • Rámcová dohoda č. 02/2013 v PDF formáte.
 • Zmluva o dielo č. 3005/2013 v PDF formáte.
 • Kúpna zmluva č. 0411/2013 v PDF formáte.
 • Kúpna zmluva č. 1812/2013 v PDF formáte.
 • Kúpna zmluva č. 2403/2014 v PDF formáte.